Szkolenia zamknięte dla GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

W związku ze zmianami jakie będą następowały w dotychczas funkcjonujących składach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Interdyscyplinarnych Zespołach ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie pragniemy zaproponować bogaty wybór szkoleń stanowiących kompendium wiedzy dla nowo powołanych członków GKRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zakresu profilaktyki i RPA, w oparciu o wymóg art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Prezentujemy m.in. szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym (m.in.: policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli, pielęgniarek), zgodne z opracowanym przez PARPA „Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków gminnych komisji r. p. a.”, rekomendowanym jako niezbędne przygotowanie dla członków GKRPA do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom aktualna tematyka szkoleń została przygotowana z uwzględnieniem potrzeb jakie rodzą się w okresie zmian składów dotychczas realizujących swoje zadania w obrębie działań urzędów miast i gmin z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Zakres merytoryczny został dopasowany do potrzeb osób nowo powołanych do realizacji swoich zadań jednocześnie zapewniając możliwość usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy pragnących podnosić własne kwalifikacje w skutecznych działaniach profilaktycznych.

Aby te wszystkie nowe wyzwania w pracy na rzecz społeczności lokalnych nie stanowiły większego problemu i aby móc się dobrze przygotować do nowo otrzymanych zadań przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę naszych szkoleń.

Polecamy Państwu współpracę z nami przy organizacji szkoleń w formule zamkniętej, przygotowywanych na indywidualne zlecenie instytucji i dostosowanych – pod względem treści, terminu i miejsca realizacji – do Państwa oczekiwań i potrzeb. Współpracujący z nami zespół wykładowców i trenerów posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wszystkich dziedzin prawa powiązanych z tematyką dotyczącą realizacji zadań przez GKRPA oraz Zespoły Interdyscyplinarne. Aktualna wiedza naszych szkoleniowców pozwala nam przygotować różnorodne programy na Państwa zamówienie.

Szkolenia organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym. Współpracujemy z uznanymi specjalistami, wśród których znajdują się przedstawiciele Ministerstw, osoby reprezentujące najważniejsze instytucje państwowe i samorządowe, takie jak np.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Sądy Administracyjne, Sądy Powszechne, Prokuratury, Policja, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Kuratoria Oświaty. Wszyscy nasi wykładowcy to doświadczeni szkoleniowcy, a przede wszystkim praktycy! O wysokiej jakości naszych szkoleń świadczą nasi Klienci!

Szkolenia otwarte

Niezmiennie zapraszamy także do udziału w szkoleniach otwartych w różnych terminach oraz miejscach – wierzymy, że znajdą Państwo dla siebie zarówno interesujący, ważny temat, jak i dogodny dzień czy lokalizację. Zawsze aktualne informacje o tematach, datach, miejscach i cenach umieszczone są na stronie internetowej www.sps.org.pl

Oferta szkoleń otwartych Studia Profilaktyki Społecznej może być punktem wyjścia. Chętnie opracowujemy nowe tematy, w pełni dostosowując program do indywidualnych potrzeb Klienta. Taka formuła pozwala na komfort całkowitej otwartości wymiany informacji wewnętrznych i dyskusji o konkretnych problemach danej instytucji w trakcie zajęć. Pozwala także integrować zespoły pracownicze, szczególnie w przypadku treningów umiejętności interpersonalnych.

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej Studia Profilaktyki Społecznej, a szczególnie do kontaktu z naszymi konsultantami.

Pobierz ofertę szkoleń
dla Komisji RPA
i Zespołów Interdyscyplinarnych

Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym, powstałe w oparciu o opracowany przez PARPA „Ramowy program szkolenia dla członków gminnych komisji rpa”, będące jego uzupełnieniem lub kontynuacją zagadnień w nim zawartych, opracowane przez Studio Profilaktyki Społecznej:

Szkolenia 1 dniowe

Organizowane są zazwyczaj 1-2 razy do roku, na terenie każdego z województw.

facebook