Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej "Pakt Przeciwko Narkotykom Syntetycznym"

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie rozpoznawania rodzajów narkotyków występujących na polskim nielegalnym rynku. Szkolenie zapoznaje uczestników z zagrożeniami wynikającymi z ryzykowne używania narkotyków jak również osób będących już uzależnionymi od narkotyków. W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z kolejnymi zagrożeniami wynikającymi m.in. z obszaru epidemiologicznego. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z wybranymi rozdziałami „Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii”. Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość wykorzystania nabytej wiedzy w pracy w sposób praktyczny.

1. Wygląd i działanie substancji psychoaktywnych „nowinki” najczęściej stosowane substancje.

Celem tego zagadnienia ma być szczegółowy opis poszczególnych narkotyków występujących na terenie polski na podstawie „walizki”, oraz prezentacji multimedialnej. Ponadto omówienie reakcji organizmu człowieka na poszczególne substancje.

2. Polska mapa problemów narkotykowych - statystyki policyjne.

Celem tego zagadnienia ma być przybliżenie skali problemu w poszczególnych rejonach polski ze szczególnym uwzględnieniem preferencji w odniesieniu do posiadania, handlu, produkcji, dystrybucji, wwozu na polski obszar celny narkotyków.

3. Produkty firm typu cannabis, a działanie na pograniczu obowiązującego prawa w tym „DOPALACZE” I „GADŻETY”.

Celem tego zagadnienia jest przybliżenie problemu tzw. „zamienników” do wprowadzenia na legalny rynek narkotyków „ale pod inną nazwą”- prezentacja multimedialna, materiały dydaktyczne.

4. Współpraca instytucji (szkoły) z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

Celem tego zagadnienia jest praktyczne przeszkolenie w zakresie „procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów uzależnieniem”, lub osób posiadających narkotyki lub alkoholu na terenie szkoły czy w miejscu publicznym.

5. Narkomania w mieście i na wsi, oraz w dużych aglomeracjach - fakty i mity.

Celem tego zagadnienia jest uświadomienie zachodzących zmian w mentalności młodego pokolenia w aspekcie migracji (rotacji) na lini wieś – miasto, miasto – wieś.

6. Szkoły i dyskoteki jako miejsca szczególnej aktywności „dealerów”.

Celem tego zagadnienia jest zapoznanie-przybliżenie mechanizmów działania dealerki z pogranicza „przestępczości zorganizowanej”.

7. Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. Kodeks Karny.

Celem tego zagadnienia jest omówienie poszczególnych rozdziałów ustawy w tym m.in. Podmioty realizujące zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, działalność i wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, i zapobiegawczej, oraz przede wszystkim rozdział przepisów karnych (VII) tej ustawy.

8. Polityka Rady Unii Europejskiej, oraz Wydziału Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

Celem tego zagadnienia jest przybliżenie działań polityki unijnej w zakresie ograniczenia produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych na obszarze unii europejskiej, oraz ograniczania szlaków heroinowych.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym

facebook