Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Program:

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasady działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców i ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy?
 9. Na czy polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych?
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu?
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiar przemocy - zasady postępowania.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

facebook