Regulamin kursu


§ 1

1. Regulamin kursów zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników kursu.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na kursy organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej w ramach kursu.

§ 2

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

§ 3

Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej we wskazanych miejscach na harmonogramie kursu.

§ 4

Studio Profilaktyki Społecznej zobowiązane jest do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów;
3) obsługi administracyjno-technicznej kursów.

§ 5

1. Kursy są prowadzone w języku polskim.
2. Kursy prowadzone są według autorskich programów kadry i Studio Profilaktyki Społecznej.

§ 6

1. Udział uczestników w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy ustala Studio Profilaktyki Społecznej.
2. Kursy mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za kursy ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów.
3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Uczestnika kursu, Dyrektor Studia Profilaktyki Społecznej może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
4. Niewniesienie opłaty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu.

§ 7

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie lub faksem.
3. Uczestnik kursu jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Opłata za kursy pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Uczestników Kursu.

§ 8

1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu przez Studio Profilaktyki Społecznej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN.
2. Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz. 186). Przy odbiorze należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor Studio Profilaktyki Społecznej oraz wykładowca lub wykładowcy prowadzący kurs. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami MEN podpisuje dyrektor Studia Profilaktyki Społecznej.

§ 9

Uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:
1) rezygnacji z kursu;
2) niewniesienia opłaty za kurs w terminie Regulaminu;
3) nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 10

1. Uczestnik kursu może zrezygnować z kursu na 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
2. Rezygnacja po wniesieniu opłaty za zajęcia, ale przed terminem 14 dni rozpoczęcia kursu jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o zwrot wpłaty.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia kursu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

§ 11

1. Uczestnik kursu ma prawo do otrzymania faktury za kurs.
2. Uczestnik kursu może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem kursu lub wskazać płatnika w karcie zgłoszeniowej.
3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek.
4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są w dniu rozpoczęcia kursu lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.

§ 12

1. Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie instytucji.
2. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla instytucji należy skontaktować się z Biurem Studia Profilaktyki Społecznej w Krakowie.

§ 13

1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika kursu w wersji papierowej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Studia Profilaktyki Społecznej oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Studio Profilaktyki Społecznej.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika kursu w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Uczestnika kursu dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Studia Profilaktyki Społecznej oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Studio Profilaktyki Społecznej.
3. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
4. Uczestnik kursu ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§ 14

Zmiana Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017r.Regulamin szkoleń otwartych


§ 1   Organizator szkolenia. Zakres Szkoleń

1. Szkolenia organizuje firma Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz z siedzibą przy alei 29 Listopada 39 A wpisana do REGON: 278097900 NIP: 6421458047.
2. Szkolenia objęte niniejszym Regulaminem mają charakter otwarty, tj. skierowane są do wszystkich chętnych, którzy złożyli prawidłowe zgłoszenie.
3. Lista szkoleń otwartych jest zmienna. Aktualna lista dostępnych szkoleń wraz z terminami zamieszczona jest na stronie internetowej www.sps.org.pl , istnieje także możliwość przesłania wykazu szkoleń drogą e-mailową.
4. Zamieszczona na stronie internetowej lista szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych szkoleń. SPS zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdej chwili.
5. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie wskazanym na stronie internetowej www.sps.org.pl. W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowywanie terminu i/lub miejsca do życzenia klienta za odpowiednią odpłatnością.

§ 2   Definicje

1. Szkolenie otwarte - szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
2. Organizator - Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz z siedzibą przy alei 29 Listopada 39 A wpisana do REGON: 278097900 NIP: 6421458047.
3. Zgłaszający na szkolenie - osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
4. Uczestnik - osoba, która wyraziła wolę uczestniczenia w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego "Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu".
5. Potwierdzenie - wiadomość e-mail lub fax, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, bądź rozmowa telefoniczna potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
6. Rezygnacja ze szkolenia - przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
7. Zgłoszenie - wypełnienie formularza zgłoszenia na szkolenie "Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu" - do pobrania ze strony www.sps.org.pl

§ 3   Zapisy na Szkolenia

1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej. Kartę należy wysłać najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem szkolenia.
2. Karta zgłoszeniowa może być wysłana przez Internetowy Formularz Zgłoszeniowy ze strony www.sps.org.pl, faxem lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Po otrzymaniu wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” Organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
4. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia otwartego przez Studio Profilaktyki Społecznej jest zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu minimalnej liczby osób ustalanej indywidualnie dla każdego ze szkoleń.
5. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
7. W przypadku rezygnacji przez jednego z Uczestników wpisanych na listę zgłoszonych na szkolenie osoba wpisana na listę rezerwową zostanie powiadomiona o tym przez Studio Profilaktyki Społecznej. W przypadku potwierdzenia chęci wzięcia udziału w szkoleniu osoba z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowana do udziału w szkoleniu.
8. Przesłanie karty zgłoszeniowej oznacza zaakceptowanie Regulaminu Uczestnictwa umieszczonego na stronie internetowej www.sps.org.pl

§ 4   Zakres Szkoleń

1. Dokładny zakres merytoryczny szkolenia zawarty jest w jego opisie na stronie internetowej. W informacji tej podane będą następujące informacje: temat szkolenia, zakres szkolenia, cele szkolenia, czas trwania, grupa docelowa, cena szkolenia.
2. W ramach każdego z organizowanych szkoleń zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub elektronicznej.
  • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu wystawiane przez Studio Profilaktyki Społecznej wraz z określeniem jego długości i zakresu.
  • Pełne wyżywienie wraz z zakwaterowaniem w przypadku szkoleń dwu, trzy, czterodniowych.
  • Serwis kawowy oraz obiad, salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną.

3. Szkolenia prowadzone są z należytą starannością przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia merytoryczne.

§ 5   Potwierdzenie Uczestnictwa. Zmiana terminu

1. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia zostanie przekazane najpóźniej na 6 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail podany przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej, bądź telefoniczne pod wskazany przez Uczestnika numer telefonu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu, zmiany Ośrodka bądź Hotelu lub jego lokalizacji do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników.
3. W wypadku odwołania szkolenia organizator informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub przekazana telefonicznie.
4. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:

a) Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
b) Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w późniejszym terminie.

5. Organizator poinformuje Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail.

§ 6   Płatności

1. Cena poszczególnych szkoleń zamieszczona zostanie przy informacji o nich na stronie internetowej. Każde szkolenie ma własną cenę.
2. Płatność za szkolenia następuje w formie przelewu na podstawie FV wystawionej przez Studio Profilaktyki Społecznej.
3. Ceny i sposób płatności mogą być indywidualnie ustalane przez Studio Profilaktyki Społecznej oraz Kontrahenta.
4. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla Zgłaszającego na szkolenia w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.sps.org.pl.
6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca na szkolenie.

§ 7   Rezygnacja ze szkolenia

1. Jeśli uczestnik chce zrezygnować ze szkolenia lub przełożyć termin uczestnictwa powinien powiadomić o tym organizatora w formie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie z Warunkami Rezygnacji umieszczonymi na karcie zgłoszeniowej każdego ze szkoleń.
2. Każde szkolenie ma własne Warunki Rezygnacji i są one zamieszczone na Karcie Zgłoszenia.
3. W przypadku nie stawienia się na szkolenie nie przysługuje zwrot opłaty szkoleniowej.
4. W przypadkach szczególnych Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
5. W każdej chwili Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§ 8   Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Profilaktyki Społecznej Adam Rynkiewicz z siedzibą przy alei 29 Listopada 39 A wpisana do REGON: 278097900 NIP: 6421458047 .
2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych w związku z organizowanym szkoleniem.
4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 9   Stosowane Prawo. Zmiany Umowy

1. W sprawach nieuregulowanych zgłoszeniem i niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają opublikowania ich na stronie internetowej www.sps.org.pl. Nowe brzmienie regulaminu jest wiążące od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej.

facebook