Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

1. Budowa i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych pod kątem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2. Zasady rozpoczynania procedury Niebieskie Karty przez uprawnione podmioty - podpowiedzi dla Zespołu na co uczulić "uprawnionych";

3. Jak, kiedy i kto powinien tworzyć grupy robocze?

4. Jak prowadzić rozmowy z osobą doznającą przemocy - warsztat na temat sposobu prowadzenia rozmowy przez Grupę roboczą, wraz z omówieniem Karty C, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Indywidualnego Planu Pomocy;

5. Jak przygotować się do przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy - warsztat na temat skutecznych form oddziaływania;

6. Zakończenie procedury Niebieskie Karty - omówienie przesłanek prawnych;

7. Formy reakcji Zespołu/ Grupy na zaobserwowane przesłanki przestępstwa znęcania się;

8. Warunki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez Zespół / Grupa - współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

facebook