Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka lokalna - szczególna procedura działania

1. Rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w systemie organizowania oddziaływań profilaktycznych na poziomie gminy;

2. Zadania ustawowe w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych;

3. System wydatkowania środków finansowych na działania profilaktyczne pod kątem wytycznych NIKu i RIO;

4. Profilaktyka: podział pod kątem form oddziaływania, grup docelowych i skuteczności działania;

5. Prakseologiczne ujęcie oddziaływań profilaktycznych: czyli dlaczego większość programów profilaktycznych nie przynosi pożądanych rezultatów;

6. Jak powinien wyglądać dobry i skuteczny program profilaktyczny finansowany ze środków alkoholowych;

7. Interdyscyplinarne podejście do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA)

facebook