Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - jak działać skutecznie krok po kroku

1. Omówienie ustawowych zadań Gminnych Komisji RPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego;

2. Prawne ramy funkcjonowania Komisji oraz Zespołu – dokumentacja, skład osobowy, terminy;

3. Gminna Komisja: omówienie poszczególnych elementów pracy:

 • procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;
 • prowadzenie rozmów motywacyjnych;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia;
 • opiniowanie programów profilaktycznych;
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży;
 • przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki;
 • zasady wynagradzania członków komisji;

4. Zasady współpracy Komisji z innymi instytucjami publicznymi ( Policja, OPS, szkoły, sąd );

5. Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

 • działania przewodniczącego po otrzymaniu formularza „A” Niebieskiej Karty;
 • zasady powoływania grup roboczych;
 • zasady prowadzenia rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
 • przesłanki do zakończenia przez Zespół procedury

6. System finansowania komisji oraz zespołu zgodnie z wytycznymi RIO oraz NIK.

 

Czas trwania szkolenia:

ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)

Miejsce szkolenia:

wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena szkolenia:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Certyfikaty:

uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA), art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

facebook