Szkolenia dla nauczycieli - Przemoc szkolna, zachowania agresywne, cybeprzemoc - przeciwdziałanie

2 godzinne szkolenie dla nauczycieli organizowane na terenie szkoły

Cele:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat zachowań krzywdzących
  • Omówienie problemu cyberprzemocy
  • Omówienie przyczyn powstawania zjawisk agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży
  • Omówienie roli i zadań szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Omówienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy z policją w sytuacjach związanych ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole
  • Omówienie konkretnych przykładów, problemów zgłaszanych przez szkołę

Przebieg szkolenia:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących zachowań krzywdzących- przemoc, agresja, złość, autoagresja, emocje, syndrom wyuczonej bezradności

2. Omówienie przyczyn i podstawowych mechanizmów powstawania przemocy

3. Cyberprzemoc - jako narastające zjawisko

4. Omówienie podstawowych reakcji uczniów podlegających przemocy

5. Omówienie podstawowych czynności nauczycieli w kontekście Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

6. Procedury postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego w przypadku zastosowania przemocy wobec osoby drugiej

7. Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole? Omawiane konkretnych przykładów, zachowań uczniów zgłaszanych przez nauczycieli - 45 minut

 

Wykładowcy:

psycholog i policjant SPS

Czas trwania:

ok. 2 godziny dydaktyczne (90 minut)

Liczba uczestników:

do 30 osób

Cena:

ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta

Do szkoleń dla nauczycieli dołączamy pakiety szkoleniowe dla 30 osób z zaświadczeniem o ich ukończeniu wystawione przez Studio Profilaktyki Społecznej

facebook