Szkolenie „Organizacja księgowości OPS według aktualnych przepisów – nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont, ewidencja oraz sprawozdawczość dochodów i wydatków”

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Organizacja księgowości OPS według aktualnych przepisów – nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont, ewidencja oraz sprawozdawczość dochodów i wydatków”. Szkolenie skierowane do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: OPS, DPS, PCPR.

11.06.2018 r. - Warszawa 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe AS-BUD, Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Harmonogramy szkoleń oraz karty zgłoszeniowe do pobrania na dole strony

Tematyka:
Organizacja rachunkowości OPS: 
1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości w związku ze zmianą przepisów – nowe (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej polskiej: - Obligatoryjne elementy polityki rachunkowości - Fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. - Zakładowy plan kont - Dzielenie kont, wprowadzanie nowych kont w JPS. - Konta pozabilansowe. 2. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek. 3. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych OPS, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli, w tym zakres stosowania stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z 2010 roku - Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. - Dziennik a dzienniki częściowe, dzienniki a tzw. rejestry. - Konta ksiąg pomocniczych; ich zasady prowadzenia, techniki prowadzenia, uzgadnianie z kontami księgi głównej. - Zestawienie obrotów i sald. - Zamknięcie roku, a zamknięcie miesiąca. - Dekretacja dowodów księgowych. - Zapis księgowy - elementy zapisu księgowego, ile powinno być dat w zapisie księgowym? - Poprawianie błędów w dowodach księgowych, zapisach księgowych. - Kiedy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalne? - Konta pozabilansowe – zasady funkcjonowania. - Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.

Ewidencja i sprawozdawczość dochodów i wydatków w OPS: 1. Ewidencja przypisu należności związanego z realizacją zadań zleconych – fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze. 2. Ewidencja przypisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w tym 500plus. 3. Ewidencja przypisów należności innych dochodów. 4. Ewidencja przyznawanych i wypłacanych świadczeń. 5. Ewidencja pozostałych wydatków budżetowych OPS, w tym kosztów funkcjonowania OPS finansowanych dotacjami. 6. Ewidencja odsetek od należności. 7. Odpisy aktualizujące należności OPS, ustalanie prawdopodobieństwa nieściągalności należności. 8. Ewidencja aktywów trwałych – środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wyposażenie. 9. Sprawozdanie Rb-27ZZ w OPS. 10. Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z omówienie zakresu wykazywanych danych i powiązania z ewidencją księgową.

 • Płacisz tylko
 • 340 zł
 • lub 1190 zł
 •  
 • Przeszkolonych
 • 52256
 • osób
 •  
 • Zaufało nam
 • 4987
 • kontrahentów
 •  
facebook