„Szkolenie dla nowych członków KRPA - wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i behawioralnych w oparciu o rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2023”

 Z dniem 01 kwietnia 2022 r. gminy uchwaliły nowe gminne programy łączące działania z zakresu profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkotykowych, a ich elementem stają się także uzależnienia behawioralne.
W nowych programach, zawierających zadania z obszaru uzależnień behawioralnych zostały uwzględnione elementy diagnozy i propozycje zadań zawarte w wytycznych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom skierowanych do gmin przez KCPU. Prowadzący szkolenie, na które Państwa zapraszamy brał udział w opracowaniu wymienionych wytycznych, będąc członkiem zespołu powołanego w tym celu przez Dyrektora KCPU.

 

SZKOLENIA ONLINE (na żywo)

Terminy do wyboru:

21.02.2023 r. (wtorek) – godz. 09.00 – 13.00

lub

23.03.2023 r. (czwartek) – godz. 09.00 – 13.00

lub

20.04.2023 r. (czwartek) – godz. 09.00 – 13.00

 

Dodatkowo dla osób chętnych konsultacje z Wykładowcą w godz. 13.00 - 14.00

 

Prowadzący:

Sylwester Lewandowski – Członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora KCPU z dnia 21.04.2022r.), policjant Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu, wieloletni koordynator procedury „Niebieskie Karty”; wykładowca uczelni wyższej; inicjator i współautor projektu socjalnego „Zespół Prewencyjny” realizowanego we współpracy MOPR w Grudziądzu i Policji zapewniającego od 5 lat monitoring środowisk zagrożonych przemocą; inicjator i współautor działającej skutecznie od 8 lat „Procedury zabezpieczenia dziecka w sytuacji kryzysowej”; ukończył I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie; członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Grudziądzu; uczestnik prac grup roboczych, w których poza przemocą występuje problem uzależnienia od alkoholu; Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grudziądzu; trener programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Prawie dwie dekady doświadczenia w pracy w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Prezesa Zarządu SPS w oparciu o wymóg art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków GKRPA) oraz w oparciu o art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

 

 

POBIERZ HARMONOGRAM SZKOLENIA ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

 

facebook