Szkolenia / kursy 3-5 dniowe dla zespołów interdyscyplinarnych
Szkolenie Kurs „Przeciwdziałanie przemocy oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie w kontekście najnowszych zmian prawnych i praktyki pracy”
Termin:
22.04.2018 r. - 25.04.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Tematyka:
• Celem kursu jest kompleksowe omówienie wprowadzonych i projektowanych zmian do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016. poz. 487, z późn. zm.) w zakresie w jakim mają one wpływ na zakres zadań realizowanych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Korzyści: Po przeprowadzonym kursie uczestnicy mają uzyskać kompleksową wiedzę na temat wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach normujących działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzyskać umiejętności prawidłowego stosowania ich w ramach realizowanych zadań.
 
• Wspólnym zadaniem dla gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania przemocy jest zapobieganie przemocy w rodzinie oraz udzielanie pomocy rodzinom, w których ten problemem występuje (osobom doznającym przemocy, jak i stosującym przemoc). Ważnym obszarem zajmowania się przemocą jest profilaktyka i wzmacnianie wychowawczych kompetencji rodziców. Wciąż jednak niewystarczający jest poziom świadomości wśród profesjonalistów zajmujących się przemocą (gminne komisje, grupy robocze) na temat psychologicznych uwarunkowań przemocy domowej. Rozumienie wpływu różnych czynników rodzinnych i osobowościowych na pojawienie się przemocy w rodzinie pozwala na lepszą pracę w tym obszarze, a także na uruchomienie w gminnych programach właściwych działań profilaktycznych i interwencyjnych. Na konieczność znajomości źródeł przemocy i czynników ryzyka wskazują m.in. Wytyczne ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Korzyści: 1. Poznanie mechanizmów psychologicznych, które wpływają na stosowanie przemocy domowej i pozostawanie w krzywdzącym związku; 2. Rozumienie istoty działań profilaktycznych, ich planowania i realizowania ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3. Zdobycie wiedzy na temat charakteru i znaczenia pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych/dziećmi krzywdzonymi i ich rodzicami, jako metodzie pomocy udzielanej w ramach gminnych programów.
 
• Poznanie powodów, dla których osoby nadużywające alkoholu nie są zainteresowane zmianą wzoru picia. Zweryfikowanie nieskutecznych metod motywowania ludzi do abstynencji lub ograniczania picia. Nauka efektywnych sposobów wydobywania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmiany. Korzyści: Uczestnicy szkolenia będą mieli szanse rozważyć, co warto zmienić lub udoskonalić, aby bardziej skutecznie wpływać na budowanie wewnętrznej motywacji ludzi do poprawy wzoru spożywania alkoholu.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!