"Zima w Komisjach"
Szkolenie "Zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszych zmian – ustawa o zdrowiu publicznym oraz nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
Termin:
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
HOTEL CARMEN*** ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Tematyka:
Zadania i kompetencje samorządu gminnego zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem perspektywy: ustawy o zdrowiu publicznym i Narodowego Programu Zdrowia; aktualnych potrzeb i deficytów,; teorii naukowych i badań,; wyników kontroli organów nadzorczych
Jak motywować ludzi do zmiany szkodliwych zachowań? Podstawową trudnością w pomaganiu osobom pijącym szkodliwie i uzależnionym, osobom współuzależnionym, a także osobom stosującym przemoc i doświadczającym przemocy domowej jest wzbudzanie gotowości klientów do działania na rzecz zmiany swojego postępowania. Skuteczne motywowanie koncentruje się na wzmacnianiu wewnętrznych, ważnych dla klientów powodów do zmiany oraz na wspieraniu ich poczucia samoskuteczności, aby byli oni gotowi podjąć zobowiązanie do działania i zdolni wdrożyć je w życie.
Diagnoza problemów alkoholowych: cel, sposoby, metody oraz wskaźniki. Metody Ilościowe oraz jakościowe stosowane w diagnozie problemów alkoholowych. Problem narkotyków i „dopalaczy” w Europie.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!