"Wiosna w Komisjach"
Szkolenie „Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz „dopalaczom” na poziomie lokalnym”
Termin:
18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych, Kierowników OPS, osób zajmujących się profilaktyką oraz tych, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Tematyka:
Problem narkotykowy w Polsce: historia, sytuacja obecna oraz wyzwania na przyszłość. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Narodowy Program Zdrowia oraz rozwiązania prawne w Polsce i w Europie dotyczące narkotyków i „dopalaczy”. System pomocy osobom uzależnionym od narkotyków – w tym rola samorządu. Dopalacze – skala problemu, rynek oraz przeciwdziałanie.
Rodzaje narkotyków, dopalaczy i ich działanie oraz „medyczna marihuana”. Skuteczne działania profilaktyczne, rekomendacje oraz europejskie standardy jakości w profilaktyce. Profilaktyka oraz standardy – warsztaty. Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym – warsztaty.
Diagnoza problemów alkoholowych: cel, sposoby, metody oraz wskaźniki. Metody Ilościowe oraz jakościowe stosowane w diagnozie problemów alkoholowych. Problem narkotyków i „dopalaczy” w Europie.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...) w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym oraz nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
Termin:
18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
Tematyka:
Profilaktyka i socjoterapia jako zadanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Narodowego Programu Zdrowia. Prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
Potrzeby i możliwości pomagania rodzinie z problemem uzależnienia. Pomaganie rodzinie z problemem alkoholowym skoncentrowane jest w polskiej rzeczywistości na oddzielnym leczeniu osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych osób wychowywanych w rodzinach z problemem uzależnienia. Brakuje propozycji pracy z dziećmi, z parami i całymi systemami rodzinnymi oraz oferty pomocy rodzinie w okresie trzeźwienia osoby uzależnionej.
Diagnoza problemów alkoholowych: cel, sposoby, metody oraz wskaźniki. Metody Ilościowe oraz jakościowe stosowane w diagnozie problemów alkoholowych. Problem narkotyków i „dopalaczy” w Europie.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!