Dla M/GKRPA

Dla GKRPA
 
Szkolenia ogólnopolskie i wojewódzkie:


Szkolenia 3-5 dniowe dla członków gminnych komisji rpa:
Organizowane są cyklicznie, co 2-3 miesiące, głównie w Zakopanem, Krakowie, Karpaczu, Juracie i Międzyzdrojach.

„Wiosna w Komisjach”, „Lato w Komisjach” , „Jesień w Komisjach”, „Zima w Komisjach” - to ogólnopolskie szkolenia organizowane z myślą o pełnomocnikach, członkach gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i kandydatów na członków gkrpa.
 
Szkolenia 1 dniowe:
Organizowane są zazwyczaj 1-2 razy do roku, na terenie każdego z województw:


„Praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce”- dla członków gkrpa
 

 

- Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

"Zakaz sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim - aspekty prawne i psychologiczne"
- około 2 godzinne szkolenie

Odpowiedzialny sprzedawca”
- około 2 godzinne szkolenie
 
Szkolenia zamknięte:
Realizowane przez specjalistów wybranych dziedzin, współpracujących z SPS na terenie całego kraju, na zaproszenie gkrpa, szkół, oraz innych jednostek samorządu terytorialnego
 
- Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym (m.in.: policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli, pielęgniarek), zgodne z opracowanym przez PARPA „Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków gminnych komisji r. p. a.”, rekomendowanym jako niezbędne przygotowanie dla członków gkrpa do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Ważne! Porównaj, czy faktycznie zawartość merytoryczna jest zgodna z ramowym programem opracowanym przez PARPA: http://www.parpa.pl/download/egzaminy/szkolenie_gminne.pdf
 
- Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami
z problemem alkoholowym, powstałe w oparciu o opracowany przez PARPA „Ramowy program szkolenia dla członków gminnych komisji rpa”, będące jego uzupełnieniem lub kontynuacją zagadnień w nim zawartych, opracowane przez Studio Profilaktyki Społecznej:
 
 
„Substancje psychoaktywne w Polsce a najnowsza polityka antynarkotykowa, w tym m.in. wypracowany w ramach Komisji Europejskiej „Pakt Przeciwko Narkotykom Syntetycznym” i dopalaczom”
- około 6 godzinne szkolenie
 
„Profilaktyka lokalna – szczególna procedura działania”
- około 6 godzinne szkolenie
 
„Konstruowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2014 rok”
- około 6 godzinne szkolenie
 
„Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jak działać skutecznie krok po kroku”
- około 6 godzinne szkolenie
 
„Praktyczne elementy funkcjonowania Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”
- około 6 godzinne szkolenie
 
Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
- około 6 godzinne szkolenie
Drukuj stronę