Oferta SPS

 
Szkolenia ogólnopolskie i wojewódzkie:

Szkolenia 3-5 dniowe:

Organizowane są cyklicznie, co 2-3 miesiące, głównie w Zakopanem, Krakowie, Karpaczu, Juracie i Międzyzdrojach.
Szkolenia 1 dniowe:
Organizowane są zazwyczaj 1-2 razy do roku, na terenie każdego z województw:

 

 
Szkolenia zamknięte (na zlecenie Zamawiającego):
Realizowane przez specjalistów wybranych dziedzin, współpracujących z SPS na terenie całego kraju, na zaproszenie gkrpa, szkół, oraz innych jednostek samorządu terytorialnego
 
Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym (m.in.: policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli, pielęgniarek), zgodne z opracowanym przez PARPA „Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków gminnych komisji r. p. a.”, rekomendowanym jako niezbędne przygotowanie dla członków gkrpa do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (organizowane na zlecenie Zamawiającego):
 
Ważne!
Porównaj, czy faktycznie zawartość merytoryczna jest zgodna z ramowym programem opracowanym przez PARPA:
 
Szkolenia dla Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami
z problemem alkoholowym, powstałe w oparciu o opracowany przez PARPA „Ramowy program szkolenia dla członków gminnych komisji rpa”, będące jego uzupełnieniem lub kontynuacją zagadnień w nim zawartych, opracowane przez Studio Profilaktyki Społecznej:
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
 
 
Szkolenia dla nauczycieli:
 
 
„Narkomania w szkole – przeciwdziałanie temu zjawisku”
- 2 godzinne szkolenie dla nauczycieli
 
„Przemoc szkolna, zachowania agresywne, cybeprzemoc - przeciwdziałanie”
- 2 godzinne szkolenie dla nauczycieli
 
- 2 godzinne szkolenie dla nauczycieli

 
Szkolenia dla rodziców (wywiadówki profilaktyczne):

„Moje dziecko nie bierze”
Multimedialne spotkanie z rodzicami dotyczące przeciwdziałania narkomanii

„Moje dziecko nie jest bite?”
Multimedialne spotkanie z rodzicami dotyczące przeciwdziałania przemocy

Zapraszam serdecznie do współpracy
 
Agnieszka Dudek
Kierownik Biura Organizacji SPS
Tel.: 12 636 92 85, tel. kom.: 660 675 194
 
 
 
Drukuj stronę