Profilaktyka lokalna – szczególna procedura działania

„PROFILAKTYKA LOKALNA – SZCZEGÓLNA PROCEDURA DZIAŁANIA”
 
  1. Rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w systemie organizowania oddziaływań profilaktycznych na poziomie gminy;
  2. Zadania ustawowe w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych;
  3. System wydatkowania środków finansowych na działania profilaktyczne pod kątem wytycznych   NIKu i RIO;
  4. Profilaktyka: podział pod kątem form oddziaływania, grup docelowych i skuteczności działania;
  5. Prakseologiczne ujęcie oddziaływań profilaktycznych: czyli dlaczego większość programów profilaktycznych nie przynosi pożądanych rezultatów;
  6. Jak powinien wyglądać dobry i skuteczny program profilaktyczny finansowany ze środków alkoholowych;
  7. Interdyscyplinarne podejście do prowadzenia oddziaływań profilaktycznych
 
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art.  41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA)
Drukuj stronę