Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura „Niebieskie Karty”- po ostatnich zmianach

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce w oparciu o najnowsze akty prawne. Procedura „Niebieskie Karty”- po ostatnich zmianach
 
 
 1. Omówienie przestępstw ściganych na wniosek osoby doznającej przemocy i ściganych z urzędu.
 2. Procedura Niebieskiej Karty- po ostatnich zmianach:
  • omówienie dokumentacji: karta A, B, C, D (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy osobą · doznającą przemocy jest małoletni)
  • rola instytucji zobowiązanych do realizacji procedury (policja, pomoc społeczna, KRPA, oświata, służba · zdrowia),
  • prowadzenie dokumentacji przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze,
  • obieg, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie stronom danych wrażliwych, utylizacja – · archiwizacja?
  • zadania przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 3. Procedura odebrania dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
 4. Omówienie art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem · ust. 1 pkt 6.
 5. Pierwszy kontakt ze sprawcą i ofiarą.
 6. Analiza i interpretacja aktualnie obowiązujących aktów normatywnych dotyczących przemocy w · rodzinie.
 
 
Prowadzący: osoba uzgodniona z Zamawiającym
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art.  41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA), art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Drukuj stronę