Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
 
Cel szkolenia:
 1. Przeciwstawienie się zjawisku przemocy w rodzinie
 2. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów przemoczonych
Program:
 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasady działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej – zachowania sprawców i ofiar przemocy
 6. Przemoc wobec dziecka – geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej – charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy?
 9. Na czy polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych?
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu?
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiar przemocy – zasady postępowania.
Prowadzący: osoba uzgodniona z Zamawiającym
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art.  41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA), art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Drukuj stronę