Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jak działać skutecznie krok po kroku

„GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – JAK DZIAŁAĆ SKUTECZNIE KROK PO KROKU”
 1. Omówienie ustawowych zadań Gminnych Komisji RPA oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ;
 2. Prawne ramy funkcjonowania Komisji oraz Zespołu – dokumentacja, skład osobowy, terminy;
 3. Gminna Komisja: omówienie poszczególnych elementów pracy:
  • procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego;
  • prowadzenie rozmów motywacyjnych;
  • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia;
  • opiniowanie programów profilaktycznych;
  • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży;
  • przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki;
  • zasady wynagradzania członków komisji;
 4. Zasady współpracy Komisji z innymi instytucjami publicznymi ( Policja, OPS, szkoły, sąd );
 5. Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
  • działania przewodniczącego po otrzymaniu formularza „A” Niebieskiej Karty;
  • zasady powoływania grup roboczych ;
  • zasady prowadzenia rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie;
  • przesłanki do zakończenia przez Zespół procedury
 6. System finansowania komisji oraz zespołu zgodnie z wytycznymi RIO oraz NIK.
 
Czas trwania szkolenia: ok. 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
Liczba uczestników: do 30 osób
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wystawiony w oparciu o art.  41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wymóg odbycia przeszkolenia przez członków M/GRPA), art. 6 ust. 2 ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Drukuj stronę