Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak ma działać Zespół Interdyscyplinarny oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zwalczaniu zjawisk przemocy na terenie Miasta i Gminy- najnowsze wytyczne MPiPS na lata 2012-2013

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak ma działać Zespół Interdyscyplinarny oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zwalczaniu zjawisk przemocy na terenie Miasta i Gminy- najnowsze wytyczne MPiPS na lata 2012-2013”,
 
Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o doświadczenia w realizacji szkoleń na temat „przemocy w rodzinie” w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich w Polsce oraz bazując na zakresie tematycznym wytycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2012-2013 wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na postawie art8 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla policjantów, członków gkrpa, pracowników socjalnych, pedagogów, w tym członków Zespołów Interdyscyplinarnych. Celowo rozszerzyliśmy zakres szkolenia o kwestie problematyki alkoholowej. Po pierwsze dlatego, że często przemocy w rodzinie towarzysza problemy alkoholowe. Z drugiej strony mamy świadomość, że środki finansowe przeznaczone na realizacje Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych są zarezerwowane na m.in. szkolenia dotyczące przemocy w rodzinach alkoholowych.
 
Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję do zapoznania się z podstawową wiedza dotycząca zjawiska przemocy, ale także poznają specyfikę pracy w Zespole Interdyscyplinarnym oraz grup roboczych z wykorzystaniem Procedury Niebieskie Karty.
 1. Podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie:
  • czym jest przemoc w rodzinie w odróżnieniu od zachowań agresywnych;
  • rodzaje przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, jako najrzadziej diagnozowanej oraz zgłaszanej formy przemocy;
  • dynamika przemocy w rodzinie na przykładzie konkretnej rodziny (podział i charakterystyka poszczególnych etapów występujących w ramach przemocy);
  • na co warto zwracać uwagę przy diagnozowaniu i rozpoznawaniu problemu przemocy w danej rodzinie;
  • skuteczność udzielania pomocy a własne postawy wobec zjawiska przemocy w rodzinie ;
  • charakterystyka osoby doznającej przemocy pod kątem aspektów na które warto zwracać uwagę przy udzielaniu pomocy przez poszczególne instytucje;
  • charakterystyka przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.
 2. Jak skutecznie pracować z osobami doznającymi / stosującymi przemoc w rodzinie;
  • kryminologiczne wyjaśnienia technik neutralizacji stosowanych przez sprawców przemocy w rodzinie pod kątem przygotowania do prowadzenia rozmów ze sprawcami przezposzczególnych przedstawicieli instytucji publicznych (w tym członków Zespołu przy wypełnianiu Karty D);
  • charakterystyka zasad pracy z osoba doznającą przemocy;
  • jak skutecznie pracować z rodzinami, w których dochodzi do przemocy w rodzinie z uwzględnieniem sytuacji dzieci;
  • przemoc w rodzinie z punktu widzenia płci;
 3. Charakterystyka zjawiska przemocy wobec dzieci
  • przyczyny przemocy wobec dzieci;
  • skutki stosowania przemocy wobec dziecka;
  • rola poszczególnych instytucji w systemie udzielania pomocy;
 4. Charakterystyka zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie
 5. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
 6. Wybrane elementy aktualnej sytuacji prawnej do wykorzystania przy pomocy rodzinom, w których dochodzi do przemocy.
 
 
Wykładowca: osoba uzgodniona z zamawiającym
Czas trwania szkolenia: około 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
 
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
 
Liczba uczestników: do 30 osób
 
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodny z art. 8, pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sygnowany przez Wykładowcę
Drukuj stronę