Diagnoza środowiska lokalnego

Studio Profilaktyki Społecznej od lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów głównie z zakresu szeroko pojętej profilaktyki społecznej oraz szkoleń związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte (w siedzibie Zamawiającego).
 
DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
 
 
 
 
 
Nadmierne spożywanie alkoholu zażywanie substancji psychoaktywnych oraz stosowanie przemocy stanowi poważny problem, zarówno dla rodzin, jak i na gruncie społecznym. Obecnie alkoholizm, przemoc i narkomania stały się na tyle powszechne, że stanowią palący problem społeczny.
 
Diagnoza problemów uzależnień jest wyrazem komplementarnego i zintegrowanego planowania społecznego, którego celem jest analiza i identyfikacja problemów społecznych. Szersze zdiagnozowanie zjawiska gwarantuje spójny i stały progres w skutecznym rozwiązywaniu owych problemów. Badania takie są istotne w wspieraniu i w planowaniu oraz w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz socjologicznych powstanie raport. Zawierać on będzie opis i wyniki badań, których celem jest określenie rzeczywistych problemów społecznych. Cały ten proces służyć ma opracowaniu i wdrożeniu optymalnych mechanizmów zaradczych.
 
Dzięki diagnozie:
 • Jeszcze lepiej poznasz swoją lokalną społeczność z jej specyfiką, potrzebami, zasobami i problemami.
 • Zdasz sobie sprawę z zagrożeń, które wiążą się z twoim działaniem.
 • Doznasz inspiracji, która płynie z ugruntowanej wiedzy na temat kontekstu.
 
 
 
 
 
OFERTA
 
Przeprowadzamy DIAGNOZY ŚRODOWISKA LOKLANEGO w społeczności lokalnej oraz w szkołach z zakresu:
 • ALKOHOLIZM
 • NARKOMANIA
 • PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I RODZINNA
 • BEZDOMNOŚĆ
 
Diagnoza składać się będzie z czterech etapów:
 • Jakościowego – wywiadów pogłębionych
 • Ilościowego – Kwestionariuszy
 • Ilościowego – Ankiet
 • Analizy materiałów dostarczonych przez gminę i zebranych ze źródeł internetowych
 
Zbiór wszystkich zagadnień pozwoli określić szczegółowy obraz problemu i sprecyzować zakres tego zjawiska. Raport:
 • Charakterystyka miasta/gminy
 • Opis badanych zjawisk, przyczyny i skutki
 • Diagnoza sytuacji lokalnej
 • Lokalne zasoby w obszarze rozwiazywania problemów
 • Wyznaczanie sposobów ich rozwiazywania
 
Badanie obejmuje ustaloną indywidualnie grupę reprezentatywną, a jej liczba uzależniona jest od ilości mieszkańców badanego obszaru
 
Cena i terminy realizacji ustalane są indywidualnie
 
 
 
CENA OBEJMUJE:
 • Przygotowanie projektów badań i narzędzi badawczych;
 • Przeprowadzenie badań;
 • Opracowanie uzyskanych rezultatów;
 • Wnioski końcowe z sugestiami działań w ramach programu gminnego;;
 • Rejestracja raportu w formie elektronicznej (CD)
 
Drukuj stronę