Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe zadania gminy, rola OPS i kontrola ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Jak ma pracować, aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym?"
 
 
SZKOLENIE ORGANIZOWANE NA TERENIE MIAST I GMIN DLA CZŁONKÓW GKRPA I CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH, OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, POLICJANTÓW, KURATORÓW, PRACOWNIKÓW PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH ORAZ INNYCH PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB SPOŁECZNYCH Z TERENU GMINY ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE
 
 
Szkolenie zostało przygotowane w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
 
  1. Zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podlegające kontroli ze strony inspektorów uprawnionych przez wojewodę do wykonywania czynności kontroli i nadzoru (dokumenty, uchwały, działania);
  2. Rola kierownika OPS podczas kontroli: jak przygotować dokumenty, protokół, zalecenia pokontrolne,
  3.  Formalne aspekty funkcjonowania zespołów (omówienie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyłącznie pod kątem zespołów);
  4.  Rola OPS w koordynacji działań zespołu interdyscyplinarnego (kwestie organizacyjne, system przechowywania danych wrażliwych, źródła finansowania zespołu: czy możliwe jest finansowanie udziału członków gminnej komisji w posiedzeniu zespołu
  5.  Kryteria merytoryczne wyboru spraw dotyczących przemocy w rodzinie, którymi zajmować się będzie zespół;
  6. Omówienie na trzech przykładach (case study) możliwości pracy zespołu
  7. Konsultacje lokalnych uwarunkowań i konkretnych spraw związanych z funkcjonowaniem zespołu
 
Wykładowca: osoba uzgodniona z zamawiającym
Czas trwania szkolenia: około 8 godz. dydaktycznych (6 godz. zegarowych)
Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający
 
Liczba uczestników: do 30 osób
 
Cena szkolenia: ustalana indywidualnie dla każdego kontrahenta
 
Certyfikaty: uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie 8 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Drukuj stronę