Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 
- OMÓWIENIE WSZYSTKICH AKTUALNYCH PROBLEMÓW -
 
 
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), osób zajmujących się obsługą Funduszu Alimentacyjnego w urzędach Miast i Gmin
 
Szkolenie prowadzi:
sędzia, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków
 
Wykładowca odpowie na wszystkie Państwa pytania!
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę
 
Cena, termin i miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym. Preferowane soboty.
 
 
10.00-15.00 Problemy stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7):
 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
 2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego.
 3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
  1. Nowe zasady aktywizacji dłużników alimentacyjnych.
  2. Zasady współpracy organów administracji publicznej z organami egzekucyjnymi.
  3. Wytaczanie powództw o zasądzenie alimentów.
 4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  1. Wszczęcie postępowania o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  2. Ustalanie wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
  3. Zmiana wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego w trakcie okresu świadczeniowego.
  4. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
   • Terminy załatwiania spraw.
   • Postępowanie dowodowe.
   • Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   • Weryfikacja decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 5. Kolejność zaspokojenia należności w toku postępowania egzekucyjnego w związku z otrzymywaniem przez osobę uprawnioną świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
 
 
Drukuj stronę