Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej
 
- OMÓWIENIE WSZYSTKICH AKTUALNYCH PROBLEMÓW -
 
 
  
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR)
 
Szkolenie prowadzi:
sędzia, autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, jak również współautorką podręcznika "Postępowanie sądowoadministracyjne" oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kraków
 
Wykładowca odpowie na wszystkie Państwa pytania!
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia sygnowany przez Wykładowcę
 
Cena, termin i miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym. Preferowane soboty.
 
 
 
10.00-15.00 Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej:
  1. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego
  2. Wyłączenie pracownika i organu
  3. Doręczenia, wezwania, terminy
  4. Protokoły i adnotacje, udostępnianie akt
  5. Uprawnienia strony postępowania administracyjnego
  6. Postępowanie wyjaśniające – kompetencje pracowników ośrodków pomocy społecznej
  7. Zawieszenie postępowania administracyjnego
  8. Wydawanie decyzji z zakresu ustawy o pomocy społecznej
  9. Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu pomocy społecznej
  10. Weryfikacja ostatecznych decyzji dotyczących przyznanej pomocy
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne
 
Drukuj stronę