Szkolenia zamknięte dla członków M/GKRPA

Szkolenia dla członków i kandydatów na członków Miejskich/ Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym (m.in.: policjantów, kuratorów, strażników miejskich, nauczycieli, pielęgniarek), zgodne z opracowanym przez PARPA „Ramowym programem podstawowego szkolenia dla członków gminnych komisji rpa.”, rekomendowanym jako niezbędne przygotowanie dla członków m/gkrpa do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 
Ważne! Porównaj zgodność zawartości merytorycznej powyższych szkoleń z ramowym programem opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: http://www.parpa.pl/download/egzaminy/szkolenie_gminne.pdf
 
 
 
 
 
Szkolenia dla członków i kandydatów na członków Miejskich/ Gminnych Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy pracujących z osobami i rodzinami z problemem alkoholowym, powstałe w oparciu o opracowany przez PARPA „Ramowy program szkolenia dla członków gminnych komisji rpa”, będące jego uzupełnieniem lub kontynuacją zagadnień w nim zawartych, opracowane i przygotowane przez Studio Profilaktyki Społecznej:
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
- około 6 godzinne szkolenie
 
Szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
Drukuj stronę