Aktualności

Kurs "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...) w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym oraz nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – diagnoza, profilaktyka, leczenie i rehabilitacja w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym oraz nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"​
Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
 
18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Tematyka: Profilaktyka i socjoterapia jako zadanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Narodowego Programu Zdrowia. Prezentacja Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.
Potrzeby i możliwości pomagania rodzinie z problemem uzależnienia. Pomaganie rodzinie z problemem alkoholowym skoncentrowane jest w polskiej rzeczywistości na oddzielnym leczeniu osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych osób wychowywanych w rodzinach z problemem uzależnienia. Brakuje propozycji pracy z dziećmi, z parami i całymi systemami rodzinnymi oraz oferty pomocy rodzinie w okresie trzeźwienia osoby uzależnionej.
Diagnoza problemów alkoholowych: cel, sposoby, metody oraz wskaźniki. Metody Ilościowe oraz jakościowe stosowane w diagnozie problemów alkoholowych. Problem narkotyków i „dopalaczy” w Europie.